Tefsire Giriş8 Videos

AMACIMIZ

Yüce Allah’ın rızasını kazanma şeklindeki asıl gayemize ilaveten bu çalışmayı yapmadaki amacımız, ilâhî hitabı an­lamaya çalışıp onun güne, ana ve hayatımıza dair mesajlarıyla buluşmaktır. Bu doğrultuda onu ta­rihe gömülmüşlükten kurtarıp güne getirmek, sadece okunmasıyla yetinmeyip anlamını kavramak çok önemlidir.  Bunun ötesinde onu hayata yansıtmanın asıl erdem ol­duğunu ortaya koymak, dolayısıyla aydınlık mesajıyla insa­nımızın daha yakından […]

METODUMUZ

1. Bu çalışmamızda Hûd 11/1 ve Fussılet 41/3 gereği “Kur’ân’ın Kur’ân ile Tefsîri Me­todu”nu, yani âyetleri yine âyetlerle izah etme tekniğini kullanmaya çalışmaktayız. Zaman zaman hadis-i şe­riflere başvurduğumuz gibi, yeri geldiğinde ve sıklıkla geçmişteki ve günümüzdeki âlimlerimizin görüş­lerine müracaat etmekteyiz. Onların ufuk açıcı yorumlarından yararlanmayı, sadece bir kadirşinaslık anlamında değil, aynı zamanda zorunluluk olarak uygulamaktayız. […]

ÂYET VE SÛRELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Kur’ân metninin unsurları âyetlerdir. Mevcut Kur’ân nüshalarında Kur’ân’ın âyet sayısı -Besmeleler hariç- 6236’dır; Besmeleler dâhil bu sayı 6348’dir. Fâtiha’nın başındaki Besmele genellikle sûrenin ilk âyeti kabul edildiği ve Tevbe sûresinin başında da Besmele bulunmadığı için Kur’ân’daki Besmele sayı farkı sanıldığı gibi sûre sayısı gibi 114 değil, 112’dir. Âyet sayısının 6666 olduğu oldukça yaygın bir […]

KUR’ÂN-I KERÎM’IN “MÜFESSER” VE “MÜFESSİR” OLUŞU

Kur’ân âyetleri birbirinin tefsîridirler. Bir yerde az, öz veya kısa geçen bir mesele, bir başka yerde daha uzun ve geniş olarak ele alınmış olabilir. Konuları eşiyle ve zıddıyla ele alması anlamında Kur’ân mesânî’dir; âyetlerinin birbiriyle benzeşmesi açısından ise müteşâbih’tir. Bu iki kavram her ne kadar daha farklı şekillerde yorumlansa da Kur’ân’ın doğru anlaşılmasında bu anlamları […]

KUR’ÂN-I KERÎM NASIL OKUNMALI?

Yüce Allah’ın çeşitli isim ve sıfatlarıyla tanıttğı Kur’ân-ı Kerîm’i okumayla ve onu anlamayla ilgili Kur’ân’da yer alan üç kavramı kısaca ele almak istiyoruz. * Tilâvet, Kıraat ve Tertîl Kavramlarının Anlamları 1. Tilâvet Dilimize “okumak” diye tercüme edilen tilâvet, “lafızları arka arkaya dizmek, tekrar etmek, aktarmak, gereğini yapmak, takip etmek” anlamlarına gelmektedir. Tilâvetin “takip etmek” anlamı, […]

KUR’ÂN-I KERÎM’İN TANIMI

Kur’ân’ı tanıtmayı amaçlayan eserlerin hemen hemen tamamında Kur’ân’la ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Bunların içerisinde en yaygın kabul görenini hatırlatarak farklı bir başka tanımı da biz yapmak istiyoruz. “Kur’ân, Allah (cc) tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hz Muhammed’e (sav) indirilen, mushaflarda yazılan, tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fâtiha suresiyle başlayıp Nâs […]

KUR’ÂN-I KERÎM’İN KUR’ÂN’DAKİ SIFATLARI

Kur’ân’ın yukarıda saydığımız isimlerinden ayrı olarak bazı sıfatları da vardır. Şimdi de bunların bir bölümünü kısaca hatırlatmak istiyoruz. 1. el-Mübîn Bu sıfat, Kur’ân’ın hem “apaçık” olduğunu, hem de “açıklayıcı” özelliğini ifade eder.[1] Kur’ân’ın isimlerinden olan el-beyân kelimesinin sıfat halidir. 2. el-‘Azîm Bu sıfat, Kur’ân’ın yüce bir kaynaktan geldiğini, yüceliğini, yüce hakikatler içerdiğini ve okuyup yaşayanını […]

KUR’ÂN-I KERÎM’İN KUR’ÂN’DAKİ İSİMLERİ

Bu başlıkta derin filolojik izahlara girmeden Yüce Allah’ın ilâhî mesaja verdiği isimlerin bir bölümü üzerinde duracağız. 1. el-Kur’ân İlâhî mesajın en yaygın ve kelime kökenine uygun olan ismi budur. “Toplamak, bir araya getirmek, okumak, çok okunan şey” anlamlarına gelen Kur’ân kelimesinin kökü, genel kanaate göre k-r-e’dir.[1] Kur’ân kelimesi Kur’ân’da 70 defa kullanılmaktadır. Bunlardan Kıyâmet 75/17-18’deki […]