74. Müddessir Suresi20 Videos

Envâru’l Kur’ân Dersleri 28 (MÜDDESSİR SÛRESİ 6)

Müddessir sûresi Mekke döneminde risaletin başında indirilmiş olup, 56 âyetten oluşmuş ve adını ilk âyetteki “bürünen, sorumluluk sahibi kılınan kişi” anlamındaki el-müddessir kelimesinden almıştır. Sûre, resmî olarak 74. sıradadır. Bu sûre de, el-Müfassalü’t-Tıvâl denilen “kısa sûrelerin kısmen uzun olanları”ndandır. İniş sırası hakkında çeşitli kanaatler ileri sürülse de sûrenin Fâtiha, ‘Alak, Duhâ, İnşirâh ve Müzzemmil’den sonra […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 27 (MÜDDESSİR SÛRESİ 5)

Müddessir sûresi Mekke döneminde risaletin başında indirilmiş olup, 56 âyetten oluşmuş ve adını ilk âyetteki “bürünen, sorumluluk sahibi kılınan kişi” anlamındaki el-müddessir kelimesinden almıştır. Sûre, resmî olarak 74. sıradadır. Bu sûre de, el-Müfassalü’t-Tıvâl denilen “kısa sûrelerin kısmen uzun olanları”ndandır. İniş sırası hakkında çeşitli kanaatler ileri sürülse de sûrenin Fâtiha, ‘Alak, Duhâ, İnşirâh ve Müzzemmil’den sonra […]

Envâru’l Kur’ân Dersleri 26 (MÜDDESSİR SÛRESİ 4)

Müddessir sûresi Mekke döneminde risaletin başında indirilmiş olup, 56 âyetten oluşmuş ve adını ilk âyetteki “bürünen, sorumluluk sahibi kılınan kişi” anlamındaki el-müddessir kelimesinden almıştır. Sûre, resmî olarak 74. sıradadır. Bu sûre de, el-Müfassalü’t-Tıvâl denilen “kısa sûrelerin kısmen uzun olanları”ndandır. İniş sırası hakkında çeşitli kanaatler ileri sürülse de sûrenin Fâtiha, ‘Alak, Duhâ, İnşirâh ve Müzzemmil’den sonra […]

074. Müddessir Suresi Tefsiri (M.İslamoğlu)

Sesli Tefsir (MP3) Müddessir adını sûre ilk âyetinden alır. Kelime sadece burada yer alır ve sûrenin tek adı budur. Tartışmasız ilk sûrelerdendir. Hz. Aişe’den gelen rivayette, “vahiy kesintisi”nin (fetret) ardından inmiştir (Buhârî ve Müslim). Cabir b. Zeyd rivayeti de aynısını söyler (Müslim). Rivayetlere göre Allah Rasulü vahiy kesintisi (fetret-i vahiy) sırasında derin bir hüzün ve […]

MÜDDESSİR SÛRESİNİN GENEL MESAJLARI

(1-7. âyetler): Sûrenin ilk grup âyetinde, Hz. Peygamber’in risalet için inşa ediliş esaslarından bir bölümü üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, Yüce Allah Hz. Peygamber’e sorumluluk yüklediğini, bu nedenle harekete geçip çevresindeki insanları uyarmasını, kalbini arındırmasını ve maddî manevî her türlü kötülük ve çirkinliklerden uzaklaşmasını emretmektedir. Ayrıca, yapacağı bu işleri çok görerek Rabbini minnet altında bırakma veya […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (54-56 Ayetler)

“54. Asla, (durum düşündükleri gibi değil)! Muhakkak ki bu (Kur’ân), bir hatırlatmadır. 55. Dileyen kişi onu (düşünüp) öğüt alır. 56. (Kur’ân’ın öğüdünü tercih edenler,) zaten ancak Allah’ın dilediğini öğüt almış olurlar. Saygı duyulmaya lâyık olan da O’dur, mağfiret sahibi de O’dur.” Yüce Allah, sûrenin sonunda vahyin öğüt olduğu gerçeğini yeniden hatırlatarak, dileyen herkesin ondan yararlanabileceğini […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (49-53 Ayetler)

“49-51. Böyle iken, onlara ne oluyor da, âdeta aslandan ürküp kaçan yaban merkepleri gibi bu öğütten (Kur’ân’dan) yüz çeviriyorlar? 52. Esasında, onlardan her biri, kendisine (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor. 53. Hayır! Hayır! Aslında onlar (inanmadıkları için) âhiretten de korkmuyorlar.” Yüce Allah, sûrenin bu bölümünde inkârcıların vahye karşı tutumlarına dair bilgi vermekte, peygamberlik […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (38-48 Ayetler)

“38. Her nefis, kazandığının karşılığında tutukludur. 39. Ancak sağın adamları (defterini sağ tarafından alanlar) hariç. 40-42. Onlar cennetlerdeyken, ‘Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?’ diye suçluların durumundan soracaklar. 43-47. (Suçlular ise şöyle) cevap vereceklerdir: ‘Biz, salât edenlerden değildik. Yoksulu da doyurmazdık. (Bâtıla) dalanlarla birlikte biz de boş şeylerle meşgul olurduk. Dahası, Hesap Günü’nü de yalanlardık. […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (32-37 Ayetler)

“32-37. Hayır, hayır, (onlar yine de öğüt almazlar). Aya, dönüp gitmekte olan geceye ve ağarmakta olan sabaha yemin olsun ki, o (cehennem) büyük musibetlerin birisidir ve insanlık için, yani sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyenler için uyarıcıdır.” Yüce Allah inkârcı, yalancı ve alaycı insan tipi ile onun mahşerde yaşayacağı âkıbet hakkında bilgi verdikten […]

Müddessir Sûresi’nin Tefsiri (31. Ayet)

“31. Biz, cehennemin muhafızlarını ancak melekler yapmışızdır. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan yaptık ki, kendilerine kitap verilenler gönülden ikna olsunlar; iman edenlerin imanı artsın; hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler; kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de, ‘Allah bu misalle ne demek istemiştir ki!’ desinler. İşte böylece Allah, dileyeni sapıklıkta […]