Mustafa İslamoğlu17 Videos

Tefsire Giriş (Mustafa İslamoğlu)

MEALE GİRİŞ “Eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirmiş olsaydık, onun Allah’a saygıdan boyun eğmiş bir halde parçalanıp dağıldığını görürdün.” (59:21). Söz Başı Önümüz ve sonumuz, dünümüz, günümüz ve yarınımız, her işimizin başı, ortası ve sonu O’nun adıyla ve O’nun adınadır. Çünkü O “ol” dedi olduk, “olma” dese olmazdık. Çünkü gücümüzü O’ndan aldık, varlığımızı O’na […]

109. Kâfirun Sûresi (M. İslamoğlu)

Adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla anılır. Buhârî ilk âyetinin tamamıyla anmıştır. İhlas sûresiyle birlikte “hastalığı def eden ikili” anlamına el-Mukaşkışeteyn de denmiştir. Tıpkı 112. sûreyi olduğu gibi, bu sûreyi de İhlas adıyla ananlar olmuştur. Mekke’de nâzil olmuştur. Osman ve Cabir b. Zeyd tertiplerinde Ma‘ûn-Fil arasında 18. sırada yer alır. İbn […]

108. Kevser Sûresi (M. İslamoğlu)

Kesret ismiyle geldiği için “çok hayır, bol ikram, nimet sağanağı” mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. Tüm mushaf ve tefsirlerde bu isimle yer almış ve şöhret bulmuştur. Kur’an’da kelimenin kullanıldığı tek yer burasıdır. Sûre Mekke’de inmiştir. Hem konusu, hem üslubu bunu teyit eder. Başta Osman b. Affan, İbn Abbas ve Cabir b. Zeyd’inkiler olmak üzere […]

100. ‘Âdiyât Sûresi (M. İslamoğlu)

Vahyin düşmanlarının saldırganlığına atıf yapan ve “saldıranlar” anlamına gelen adını ilk âyetinden alır. Kadim mushaflarda bu adla kayıtlıdır. Bazı tefsirler başındaki vav ile birlikte telaffuz ederler. Mekke’de indirilen ilk sûrelerdendir. Ünlü tertipte ‘Asr ile Kevser arasında yer alır. Bu ise bireysel davet döneminde, takriben 2. yılda nâzil olduğunu gösterir. İbn Abbas’a nisbet edilen tertipte 112. […]

103. ‘Asr Sûresi (M. İslamoğlu)

Not: 49:27 dakikada Asr Suresi tefsiri başlamaktadır. Adını ilk âyetinden alır. “Zaman” anlamına gelir. İlk mushaf ve tefsirlerin çoğunda bu adla anılır. Buhârî sûreyi Ve’l-‘asr şeklinde zikreder. ‘Asr sûresi Mekke’de indirilen ilk sûrelerdendir. Ünlü tertipte 13. sırada yer alır. Birinci yılın sonu ve ikinci yılın başında nâzil olmuş olmalıdır. Kur’an’ın âyet sayısı itibarıyla en kısa üç sûresinden […]

97. Kadr Sûresi (M. İslamoğlu)

Sûre “kadir-kıymet, değer, ölçü” anlamına gelen adını ilk âyetinden alır. Mushaflarda, tefsir ve hadis edebiyatında sûre bu isimle yer almıştır. Sûre, Mekke döneminin ilk yıllarında inmiştir. Ünlü tertipler sûreyi ‘Abese’nin ardına yerleştirirler. Bu da en erken 4. yıl demektir. Kanaatimizce sûre daha önceki bir tarihte inmiş olmalıdır. Hattâbî, sahabenin sûreleri sıraladıklarında, Kadr’i ‘Alak’ın hemen ardına […]

89. Fecr Sûresi Tefsiri (M. İslamoğlu)

Adını ilk âyetinden alır. Fecr’in mânası içinde “tüm sabahlar” veya “O malum sabah” veya “varlığın ilk sabahı” gibi çağrışımlar vardır. Hac ayı olan Zilhicce’nin ilk sabahı olarak da yorumlanmıştır. Sûre, Mekke’de indirilen ilk sûrelerdendir. İlk tertipler sûreyi Leyl sûresinin hemen ardına yerleştirir. Bu sıralamaya itiraz etmek için elimizde makul bir neden bulunmamaktadır. Sûre ilk bakışta […]

92. Leyl Sûresi Tefsiri (M. İslamoğlu)

92. LEYL SÛRESİ “Gece” anlamındaki adını ilk âyetinden alır. Bazı tefsirlerde ve’l-leyl adıyla anılır. Buhârî ve Tirmizi, sûreyi ilk âyetinin tamamıyla anmışlardır. Sûre peygamberliğin başlangıcında Mekke’de inmiştir. Konu, üslûp ve ses yapısı bunu teyit eder. Sûreyi Medenî sayanlar, Ensar’dan Sabit b. Dahdah el-Belevî’nin kahramanı olduğu göz yaşartıcı bir infak olayını 5-10. âyetlerin nüzul sebebi olarak […]

94. İnşirah Sûresi Tefsiri (M.İslamoğlu)

“Açma, ferahlatma” anlamına gelen Şerh adını sûre ilk âyetinden almıştır. Birçok tefsirde, ayrıca Buhârî ve Tirmizi’de sûratu elem neşrah diye anılır. Bazı tefsirler sûreyi İnşirah adıyla anarlar. Zararsız bir galat-ı meşhur olduğu için, biz de “İnşirah” adına dokunmadık. Sûre ilk inen sûrelerdendir. İniş sıralamasında, tartışmasız, Duhâ sûresinin ardına 6. sıraya yerleştirilmelidir. İki sûre o kadar […]

93. Duhâ Sûresi Tefsiri (M.İslamoğlu)

Duhâ sûresi, “Sabahın berrak aydınlığı, kuşluk vakti” anlamına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk indirilen sûrelerdendir. 3. âyetinin de işaret ettiği gibi, vahiy sürecinde normal karşılanması gereken bir kesintinin, anormal olduğu veya tamamen kesildiği zannıyla büyük bir telaşın yaşandığı bir zaman diliminde nâzil olmuştur. Sûrenin baştan sona Hz. Peygamber’in kişisel tarihine atıf yapan ve onu […]