DEVA VAKFI DERSLERİ12 Videos

66. Tahrim Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

“Haram kılmak, haram saymak” mânasına gelen Tahrîm adını sûre ilk âyetinden alır. Üçte birlik ilk bölümünden dolayı “Peygamber Sûresi” diye de adlandırılmıştır. Medine’de inen son sûrelerden biridir. Sûreyi oluşturan üç pasaj arasında konu bütünlüğü olduğu için, farklı zamanlarda indiği iddiası geçersizdir. Tam tarihini tesbit etmek zor olsa da, Mısır yöneticisi Mukavkıs’a gönderilen mektuptan sonra indiği […]

65. Talâk Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre, “boşama/boşanma” anlamına gelen Talâk ismini ilk âyetinden alır. Sûrenin bu adla anılması zaman içinde gerçekleşmiştir. Abdullah b. Mes’ud, muhtevasına atfen “Kısa Nisâ” diye isimlendirmiştir. Sûrenin iniş zamanını tam tesbit zordur. Sûrenin 1-7. âyetlerinin Bakara 228-234’ün açılımı olduğu gerçeğine İbn Mes’ud’un isimlendirmesini de ilave edersek, bu sûre, Bakara ve 4. yıla ait Nisâ’dan, hatta zımnî […]

64. Teğabûn Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Hem “aldanış, kayıp ve zarar” hem de “kazanç, kâr” anlamına gelen Teğâbun adını 9. âyetinden alır. Kur’an’da sadece burada geçer. Sûre, ilk nesilden beri bu adla anılmıştır. Kadim tefsir otoritelerinin Mekkî mi Medenî mi olduğu hususunda ihtilaf ettikleri sûrenin nüzul zamanını tesbit için, muhtevada yer alan bazı örtülü atıflar dışında sahih bir delil bulunmamaktadır. Şöyle […]

63. Mûnafîkun Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre “ikiyüzlüler, münafıklar” anlamına gelen Munâfıkûn adını muhtevasından alır.  Tüm zamanlarda ve mekânlarda rastlanan ikiyüzlü tipin adeta psikanalizini yapar. Daha ilk nesilden itibaren bu adla anılmıştır. Medine’de inmiştir. Tebük seferinde indiği rivayetini vakıa doğrulamaz. Zira bu seferin yapıldığı 9. yılda Medine’de münafıklar etkilerini yitirmişlerdi. Münafık elebaşı İbn Ubey’in 8. âyette alıntılanan sözü, siyer ve tefsir […]

62. Cuma Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre Cuma adını, “yaygın eğitim” modelinin insanlık tarihindeki en başarılı örneğini teşkil eden ve Müslümanların içtiması olan Cuma namazını farz kılan 9. âyetinden alır. Sûrenin iniş zamanını tam tesbit kolay değildir. Bu konudaki kafa karışıklığının temelini, 9. âyetin Cuma’yı teşri kılan âyet olarak anlaşılması teşkil eder. Oysa ki bu âyetin üslubu, Cuma’nın daha önceden kılınıyor […]

61. Saff Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre Saf adını, ‘birlik ruhuna’ ve ‘mücadele disiplinine’ atıf yapan, “safları sıklaştıralım, bozmayalım” mesajı taşıyan 4. âyetinden alır. Kur’an’da melekler için de kullanılan saf, sıradan bir “hizaya duruş” değil, vahyin inşâ etmek istediği kâinat düzeniyle uyum içindeki sosyal yapıya ilişkin “esas duruş”tur. Daha sahabe döneminde bu isimle intişar etmiştir. Havarilerin zikredildiği ilk sûre olduğu için […]

60. Mümtehine Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

“Sorgulanan kadın” mânasına gelen Mumtehane adını sûre 10. âyetinden alır. Mumtahine olarak da isimlendirilmiştir. Bu durumda imtihan, mecazen sûreye nisbet edilerek “İmtihan eden sûre”, daha genel anlamıyla “İmtihan sûresi” anlamına gelir. Fakat muhtevaya uygun adlandırma öncekidir, diğer ismin bir karşılığı yoktur. Sûre, adı etrafındaki bu yaklaşımda, Mucadile sûresiyle aynı problemi paylaşır. Sûre, ittifakla Medenîdir. İniş […]