Home Page V1
66. Tahrim Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

“Haram kılmak, haram saymak” mânasına gelen Tahrîm adını sûre ilk âyetinden alır. Üçte birlik ilk bölümünden dolayı “Peygamber Sûresi” diye de adlandırılmıştır. Medine’de inen son sûrelerden biridir. Sûreyi oluşturan üç pasaj arasında konu bütünlüğü olduğu için, farklı zamanlarda indiği iddiası geçersizdir. Tam tarihini tesbit etmek zor olsa da, Mısır yöneticisi Mukavkıs’a gönderilen mektuptan sonra indiği […]

65. Talâk Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre, “boşama/boşanma” anlamına gelen Talâk ismini ilk âyetinden alır. Sûrenin bu adla anılması zaman içinde gerçekleşmiştir. Abdullah b. Mes’ud, muhtevasına atfen “Kısa Nisâ” diye isimlendirmiştir. Sûrenin iniş zamanını tam tesbit zordur. Sûrenin 1-7. âyetlerinin Bakara 228-234’ün açılımı olduğu gerçeğine İbn Mes’ud’un isimlendirmesini de ilave edersek, bu sûre, Bakara ve 4. yıla ait Nisâ’dan, hatta zımnî […]

64. Teğabûn Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Hem “aldanış, kayıp ve zarar” hem de “kazanç, kâr” anlamına gelen Teğâbun adını 9. âyetinden alır. Kur’an’da sadece burada geçer. Sûre, ilk nesilden beri bu adla anılmıştır. Kadim tefsir otoritelerinin Mekkî mi Medenî mi olduğu hususunda ihtilaf ettikleri sûrenin nüzul zamanını tesbit için, muhtevada yer alan bazı örtülü atıflar dışında sahih bir delil bulunmamaktadır. Şöyle […]

63. Mûnafîkun Suresi (Deva Vakfı – Mehmet Okuyan)

Sûre “ikiyüzlüler, münafıklar” anlamına gelen Munâfıkûn adını muhtevasından alır.  Tüm zamanlarda ve mekânlarda rastlanan ikiyüzlü tipin adeta psikanalizini yapar. Daha ilk nesilden itibaren bu adla anılmıştır. Medine’de inmiştir. Tebük seferinde indiği rivayetini vakıa doğrulamaz. Zira bu seferin yapıldığı 9. yılda Medine’de münafıklar etkilerini yitirmişlerdi. Münafık elebaşı İbn Ubey’in 8. âyette alıntılanan sözü, siyer ve tefsir […]
(Visited 38076 times, 118 visits today)